นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) กล่าวถึงการจัดอบรมโครงการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center)

ในครั้งนี้ว่า นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นอย่างมาก นักเรียนต้องเรียนอย่างมีความสุข และเกิดความปลอดภัยในทุกด้าน เพราะหากสถานศึกษาไม่ปลอดภัย หรือเกิดการถูกละเมิดไม่ว่าจะเป็นทางกาย เพศ วาจา และจิตใจ ย่อมนำมาซึ่งความรุนแรงที่สร้างผลกระทบโดยตรงกับความสามารถและการพัฒนาศักยภาพของเด็กทั้งสิ้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเองก็ได้ตระหนักถึงเรื่องภัยดังกล่าวที่อาจเกิดแก่นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนเอกชน อันอาจส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เกี่ยวข้อง เช่น ภัยจากการคุกคามทางเพศ รวมถึงภัยที่เกิดจากโรคอุบัติใหม่ เช่น ภัยจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้และสวัสดิภาพของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้สอดรับกับแผนการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย (MOE Safety Center : MOESC) โดยมุ่งส่งเสริมความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้สังคม คุ้มครองความปลอดภัยแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อให้การป้องกัน ดูแลช่วยเหลือ เยียวยา และแก้ไขปัญหาให้มีความเป็นเอกภาพ โดยประสงค์จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงวิธีดำเนินการ จนสามารถป้องกันมิให้เกิดเหตุร้ายแรง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึงกำหนดจัดอบรมโครงการการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2562 และฝึกปฏิบัติการใช้งาน Platform MOE Safety Center สำหรับความปลอดภัยในโรงเรียนเอกชน

การอบรมโครงการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ที่จะมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการป้องกันมิให้เกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ จากเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดเหตุขึ้นกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนในช่วงที่ผ่านมา สะท้อนถึงการขาดการจัดระบบความปลอดภัยภายในโรงเรียน ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญตระหนักและเข้มงวดจริงจังเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า โรงเรียนจึงควรมีแนวทาง ระบบ และการดำเนินงานในโรงเรียนที่จะก่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ เครื่องใช้ เครื่องกีฬา วัตถุอันตราย การมีมาตรการรักษาความปลอดภัยไม่ให้บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งก่ออันตรายให้แก่เด็ก มีระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ทำให้เด็กปลอดภัย เช่น กำหนดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กแต่ละกลุ่มวัย การกำหนดให้มีผู้ใหญ่ตั้งแต่สองคนขึ้นไป คอยดูแลความปลอดภัยให้เด็ก ตั้งแต่ก่อนที่เด็กคนแรกจะมาถึงโรงเรียน จนกระทั่งเด็กคนสุดท้ายออกจากบริเวณโรงเรียน เป็นต้น หรืออาจจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่เด็ก เช่น ฝึกเด็กให้รู้จักประเมินอันตราย รู้จักหลบหลีก รู้จักขอความช่วยเหลือเมื่อมีภัย จัดให้เด็กใช้ชีวิตร่วมกัน ดูแลให้ความเอื้ออาทรแก่กัน เลขาธิการ กช. กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับการอบรมโครงการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัดขึ้น ณ ห้องประชุมกรุงธนบอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม. เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 โดยมี นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายธเนศ สภานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้บริหาร บุคลากร สช. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมกว่า 200 คน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนายโกวิท คูพะเนียด นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนิติกรเชี่ยวชาญ สำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2562 “ และนายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทีมงานเป็นวิทยากรอบรมและฝึกปฏิบัติการใช้งาน Platform MOE Safety Center

By admin

สนใจโฆษณาติดต่อ คุณจันทร์แรม โทร 0917233792

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ข่าวเด่น