นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ แก้วกำเนิด รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นางกนกรัตน์ ขุนทอง ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมรับฟังและชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมธารทิพย์ อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน

ทั้งนี้ นายประภัตร  กล่าวว่า ขอบคุณสำนักงบประมาณที่ได้มาร่วมรับฟังการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง การจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้แม้ว่าหลังจากนี้จะมีการเลือกตั้ง และยังไม่สามารถคาดการรัฐบาลชุดใหม่ได้ แต่สิ่งสำคัญคือทุกหน่วยงานจะต้องเตรียมพร้อมที่จะดำเนินการได้ทันที และเป็นประโยชน์สูงสุดให้แก่พี่น้องประชาชน ซึ่งนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ฝากถึงหน่วยงานต่าง ๆ ให้เรียงลำดับความสำคัญ และเน้นย้ำว่าให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อเกษตรกรและประชาชนด้วย

ขณะที่นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บอกว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญถึงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งแผนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการ ปี 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 รวมทั้งการจัดทำโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ ยังได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และตัวชี้วัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติชัดเจนยิ่งขึ้น ภายใต้วิสัยทัศน์ “เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี” โดยในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 

นอกจากนั้นยังได้ยึดแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นโยบายสำคัญของรัฐบาล นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรฯ รวมทั้งการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณด้วย

By admin

สนใจโฆษณาติดต่อ คุณจันทร์แรม โทร 0917233792

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ข่าวเด่น