ศูนย์คุณธรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ปลุกพลังบวกขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม “คนดี องค์กรดี มีสุขภาวะ”ที่อิสาน 

ศูนย์คุณธรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)โดย รศ.นพ.สุริยเดว  ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)   จับมือภาคีเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม “คนดี องค์กรดี มีสุขภาวะ”  ภายใต้โครงการสร้างเสริมกลไกส่งเสริมองค์กรสุขภาวะคุณธรรมภาคเอกชน เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์คุณธรรมและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักสร้างสุขภาวะคุณธรรมแกนนำ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

โดยพิธีเปิด ณ.ห้องประชุมลาวเสี่ยงเทียน โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการฯ และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรม โดย ผู้แทนศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวต้อนรับเปิดการอบรม ดร.วิภาภรณ์  เกียรติอำนวย ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา โดยได้กล่าวตอนหนี่งว่า การดำเนินการจัดโครงการอบรมฯ ครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงภารกิจความรับผิดชอบและความร่วมมือกันระหว่าง ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการพัฒนาองค์กรภาคธุรกิจเอกชนให้เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานด้านคุณธรรม เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนาคนเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมที่สำคัญกับพนักงาน ในองค์กร ส่งผลให้ผู้บริโภคและคู่ค้ามีความมั่นใจและพอใจในคุณภาพสินค้า ส่งต่อไปยังชุมชนได้รับโอกาสในการพัฒนาอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคง มีการดูแลสิ่งแวดล้อม ลดการเกิดมลพิษ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปกป้องและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ขยายผลไปสู่สังคมและประเทศให้เกิดจิตสำนึกสาธารณะ อันเป็นมาตรฐานคุณธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

          และกิจกรรมในงานประกอบด้วบ กิจกรรม Check In คุณธรรมประจำใจ โดย วิทยากรกระบวนการจากสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร  บรรยาย การพัฒนาคุณธรรมภายในกับความสำเร็จในการทำงาน  โดย คุณวรรณา  ธรรมร่มดี ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาศูนย์คุณธรรมกิจกรรม: ค้นหาความดีที่ภาคภูมิใจในองค์กร/สำรวจต้นทุนองค์กร/นำเสนอผล  โดย ทีมวิทยากรกระบวนการ (แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม)เสวนา: แนวทางการประยุกต์หลักคุณธรรมในการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร (SDGs)   โดย คุณจรูญ  ศิริสรณ์  กรรมการบริหาร บริษัท ริกิการ์เม้นส์ จำกัด คุณวรรณา ธรรมร่มดี ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาศูนย์คุณธรรม ดร.วิภาภรณ์  เกียรติอำนวย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จำกัด  และผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาศูนย์คุณธรรม ดำเนินรายการโดย สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร กิจกรรม: การเชื่อมโยงหลักคุณธรรมเพื่อยกระดับความสุของค์กร (ระบบ ปฏิบัติ และผลลัพธ์) โดย ทีมวิทยากรกระบวนการ สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร (แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม)ลงนามบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะคุณธรรมภาคเอกชน ระหว่างศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้ง บรรยายพิเศษ เรื่องความสำคัญขององค์กรคุณธรรมและการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรสุขภาวะ โดย รศ.นพ.สุริยเดว  ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)ทบทวน/นำเสนอกิจกรรมการออกแบบเชื่อมโยงหลักคุณธรรมเพื่อยกระดับความสุของค์กร (ระบบ ปฏิบัติ และผลลัพธ์)  โดย ทีมวิทยากรกระบวนการและ มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม


By admin

สนใจโฆษณาติดต่อ คุณจันทร์แรม โทร 0917233792

ข่าวเด่น