วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานการทดสอบความสนใจ (Market Sounding) ของกลุ่มนักลงทุน กลุ่มผู้ใช้บริการกลุ่มผู้ประกอบการด้านการขนส่งทางน้ำ และกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติและแนวทางการพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย โดยมีนายสมชาย เหมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ คณะที่ปรึกษาศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท ทรานส์ คอนซัลท์ จำกัด ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มนักลงทุน กลุ่มผู้ใช้บริการ กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งทางน้ำ และกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องจามจุรี 1 โรงแรม ปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพ

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงคมนาคม โดยคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ ได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เห็นชอบให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติและส่งเสริมกองเรือพาณิชย์ไทย เพื่อเพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าชายฝั่งภายในประเทศและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยเรือที่ชักธงไทย เสริมศักยภาพการแข่งขัน ลดการขาดดุลค่าระวางให้กับเรือไทย และช่วยให้มีการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำให้เกิดความคุ้มค่า อีกทั้งหากมีการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของกองเรือพาณิชย์ไทย ก็จะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจการให้บริการของการท่าเรือฯ และสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินเรือของไทย เช่น การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความชำนาญของบุคลากรในวงการพาณิชยนาวีไทย การส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ สนับสนุนให้เกิดการลงทุนในธุรกิจเดินเรือพาณิชย์มากขึ้น

ทั้งนี้ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจ้างศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ทรานส์ คอนซัลท์ จํากัด ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการดังกล่าว ในการศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทฯ ให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการศึกษาโอกาสและอุปสรรคที่ผ่านมาในการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติของไทยและของประเทศต่างๆ สำหรับการจัดงานทดสอบความสนใจ (Market Sounding) ของกลุ่มนักลงทุน กลุ่มผู้ใช้บริการกลุ่มผู้ประกอบการด้านการขนส่งทางน้ำ และกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ ในวันนี้ นับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีส่วนสำคัญที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะได้มีโอกาสแนะนำโครงการและสำรวจความสนใจของกลุ่มนักลงทุนต่างๆ ทั้งยังได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาดำเนินการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติและพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทยต่อไป

ด้านนายสมชาย เหมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ และแนวทางการพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย กล่าวว่า ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ทรานส์ คอนซัลท์ ได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสม โอกาสการพัฒนาส่งเสริมธุรกิจ โครงสร้างองค์การรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม และแนวทางการพัฒนาในอนาคต เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการจัดงานในวันนี้ เป็นขั้นตอนหนึ่งในการเชิญผู้สนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับฟังข้อเสนอ แผนการลงทุน ผลประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น ความสนใจ และข้อเสนอแนะต่างๆ แล้วนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ความเหมาะสมในการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ หลังจากนี้ก็จะมีการจัดงาน Market Sounding อีกครั้งสำหรับกลุ่มผู้ลงทุนสายการเดินเรือระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่าการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติและการพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทยจะเกิดขึ้นได้จริงและสามารถสร้างความมั่นคงและเสริมศักยภาพระบบพาณิชยนาวีและโลจิสติกส์ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม

รศ.ดร. จักรกฤษ ดวงพัสตรา ผู้จัดการโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติและแนวทางการพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย กล่าวว่า ผลจากการศึกษาพบว่ามีกลุ่มผู้ประกอบการ นักลงทุนจำนวนมากให้ความสนใจในการร่วมลงทุนในธุรกิจสายการเดินเรือแห่งชาติ แต่ยังคงต้องการให้ภาครัฐให้การสนับสนุน เช่น การขุดลอกร่องน้ำ การจัดการรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือ หรือการประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักธุรกิจขนส่งทางเรือมากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน เป็นต้น โดยขณะนี้ได้จัดงาน Market Sounding เพื่อประเมินความสนใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วจึงเริ่มหาผู้ลงทุนตัวจริงที่จะเข้ามาร่วมทุนทำธุรกิจสายการเดินเรือแห่งชาติ ซึ่งผลการศึกษาน่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2565 จากนั้นจะนำเสนอต่อกระทรวงคมนาคม เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ คาดว่าจะเริ่มให้บริการเดินเรือเส้นทางภายในประเทศได้ภายในปีนี้อย่างแน่นอน โดยเบื้องต้นตั้งเป้าเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดด้านการขนส่งทางน้ำจากเดิมที่ 4-5% ให้เพิ่มขึ้นเป็น 7-8% จากนั้นก็จะขยายผลไปสู่เส้นทางการเดินเรือระหว่างประเทศในลำดับต่อไป

By admin

สนใจโฆษณาติดต่อ คุณจันทร์แรม โทร 0917233792

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ข่าวเด่น