วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (วิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค การบริการจัดการสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้) พร้อมด้วย นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการ กช. นายธีระพันธ์ พุทธิสวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้บริหาร สช. ผู้บริหาร สช. 5 จังหวัดชายแดนใต้ หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่ายเข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมสยามออเรียลทัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นายมณฑล กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันระดมความคิด อภิปราย วิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค การบริการจัดการสถานศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แบ่งการบริหารจัดการเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสถานศึกษาปอเนาะ ตาดีกา โดยมีประเด็นปัญหาด้านกฎหมาย เช่น ใบอนุญาตขาดคุณสมบัติตามมาตรา 21 ข้อ 3 ประเด็นปัญหาเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และประเด็นปัญหาการอุดหนุนค่าตอบแทน เนื่องจากมีความเหลื่อมล้ำเพราะสถานศึกษาเช่น สถานศึกษาปอเนาะบางแห่งไม่ได้รับค่าตอบแทน หรือบางแห่งได้รับน้อยไม่เหมาะสมกับภารงานที่ทำ 2) ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เช่น สภาพปัญหาด้านผู้เรียน สภาพปัญหาด้านครูผู้สอน  สภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการ 3) ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการพื้นที่นวัตกรรม โรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มีจำนวนทั้งสิ้น 59 โรงเรียน 4) ด้านสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน 5) ด้านการบริหารจัดการงานบุคคล มีการนำเสนอสภาพปัญหาในเรื่องระเบียบและกฏหมาย โครงสร้างการบริหารงานบุคคล อำนาจหน้าที่ (การแบ่งอำนาจ และมอบอำนาจ) การบำรุงบุคลากร การพัฒนาบุคคล

สำหรับวันนี้ได้รับทราบประเด็นปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยหลังจากนี้จะได้นำไปสู่การดำเนินให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น อาจจะมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมกันศึกษาข้อมูล ซึ่งจะนำไปสู่การทำงานต่อไป นายมณฑล กล่าวทิ้งท้าย

By admin

สนใจโฆษณาติดต่อ คุณจันทร์แรม โทร 0917233792

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ข่าวเด่น