มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)“โครงการแบ่งฝัน & ปันรัก…ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์”  : ของขวัญปันรัก…เพื่อเด็กและครอบครัว  วันทำดีทำได้ตลอดปี 365 วัน

การให้เป็นสิ่งที่ดีงาม การให้ของขวัญแก่กันในวันพิเศษ หรือในเทศกาลต่าง ๆ โดยสามารถแบ่งปันกันได้ทุกวัน ซึ่งเป็นการแสดงความรัก ความมีไมตรีจิตต่อกัน ของขวัญเป็นเหมือนสิ่งของแทนใจ ที่ผ่านการคัดสรรจากผู้ให้สู่ผู้รับได้อย่างมีคุณค่าและงดงามเสมอ

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566  มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) ได้จัด กิจกรรมโครงการแบ่งฝัน & ปันรัก  ขึ้น  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ – มูลนิธิ ฟอร์เด็ก 6 ต.สำโรงใต้  อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ  ที่ผ่านมา  โดยมีผู้สนับสนับสนุน ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมให้กำลังใจองค์กรสาธารณกุศลแห่งนี้  หลังจากได้รับผลกระทบกระทบอย่างมาก จากสถานการณ์ COVID 19 คุณจูลี่ สุมาลี จรัสวิชากร ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานที่ที่เต็มเปี่ยมด้วยการความฝัน การแบ่งปัน ความรักและการทำความดี  พร้อมใจความตอนหนึ่งว่า “สิ่งสำคัญไม่ได้ขึ้นอยุ่กับว่า เราให้อะไรมากเท่าไร แต่อยู่ที่เราให้ด้วยความรักมากแค่ไหนต่างหาก-แม่ชีเทเรซ่า”   ดร.อัมพร วัฒนวงศ์  ผู้ก่อตั้ง และประธานกรรมการ/CEO  ได้กล่าวรายงานโดยสรุปย่อว่า  ในเดือนเทศกาลเดือนแห่งความรักของทุกปี มูลนิธิ จัดทำ “โครงการแบ่งฝัน & ปันรัก…ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์”  เพื่อสานเจตนารมณ์ของความรักให้เป็นรูปธรรม  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์  วันวาเลนไทน์ ได้จัดทำบุญเลี้ยงพระ  มูลนิธิฯ ครบรอบการก่อตั้ง  25 ปี   และกำหนดให้วันอาทิตย์  สัปดาห์สุดท้าย เป็นวันระดมทุนใหญ่ประจำปีขององค์กร จัดกิจกรรรมเพื่อเด็ก ครอบครัวและชุมชนขึ้น  มูลนิธิฯ มีพันธกิจในการดำเนินงาน  ภายใต้คำขวัญที่ว่า แด่ผู้ทุกข์ยาก…จากใจรัก 

  ในโครงการ  “แบ่งฝัน-ปันรัก…ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์”  : ของขวัญปันรัก เพื่อเด็กและครอบครัว (Sharing Gifts with Love for Children & Family)  ประกอบด้วยดังนี้

1.             โครงการปั่นจักรยานเพื่อหนู 

(Cycling Challenge for Children’s Learning)

         By Bill and Chantal

2.            โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์-มูลนิธิฟอร์เด็ก 6 

3.            โครงการเพื่อการศึกษา & การพัฒนาเด็กและการเรียนรู้ของเด็ก

4.            โครงการการบริการงานสังคมสงเคราะห์เด็กและครอบครัว

5.            โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

6.            โครงการแด่ผู้ทุกข์ยาก…จากใจรัก

วัตถุประสงค์  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนับสนุนร่วมรำลึกคุณค่าของการให้ …การแบ่งปันด้วยรัก สร้างจิตมิตรไมตรีอันดีต่อกันและกับองค์กรสาธารณะกุศล  จัดหาทรัพยากร เงินทุน สิ่งของและปัจจัยจำเป็นอาทิ อาหาร ทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดบริการทุกกิจกรรม และโครงการ  เพื่อร่วมกันตระหนักในคุณค่าของความรักต่อเพื่อนมนุษย์ และความร่วมมือรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อการจัดการบริการตอบสนองความต้องการจำเป็น  ตลอดจนของขวัญ เพื่อช่วยเหลือเด็ก จำนวน 532 คน จาก 498  ครอบครัว  ทั้งนี้ให้ช่วยแบ่งเบาภาระ การบรรเทาทุกข์ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาสและครอบครัวผู้ทุกข์ยากให้ดีขึ้น  ฝ่าวิกฤต  ในภาวะยากลำบาก ได้รับกำลังใจซึ่งกันและกัน ก่อเกิดผลดี ต่อยอด ต่อไป ทำดีทำได้ทุกวัน แบ่งปันเนื่องในวาระพิเศษของท่าน และ/หรือ หน่วยงาน  ตลอดจนเทศกาลต่าง ๆ ของปีปฏิทิน 365 วัน นี้

หน่วยงานผู้สนับสนุนหลัก คือ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) EXIM BANK  เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ครบรอบ 29 ปี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566   EXIM BANK  ปัจจุบัน  ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร  เป็นกรรมการผู้จัดการ (Dr. Rak Vorrakitpokatorn President) ในวันกิจกรรมงานโครงการแบ่งฝันปันรัก …ทำดีเพื่อเพื่อมนุษย์   ปี 2566  นำโดย คุณเบญจรงค์ สุวรรณคีรี รองกรรมการจัดการ (Dr.Benjarong Suwankiri Senior Executive Vice President)  คุณวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (Wanpen Unchundacha  Executive Vice President)  คุณชลัช รัตนบุญนิธิ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (Executive Vice President) และชาว EXIM BANK  ได้มาร่วมทำกิจกรรมร่วมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR)   EXIM BANK BANK  ได้ช่วยชีวิตผู้ก่อตั้ง ซึ่งผ่านชีวิตมาอย่างยากลำบาก สาหัส ช่วงองค์กรวิกฤตหนักครั้งก่อตั้งได้เพียง 2 ปี  ได้ช่วยต่อสายป่านชีวิตให้องค์กร FORDEC ได้รอดมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 ถึงทุกวันนี้  

คุณวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวว่า นับตั้งแต่ปลายปี 2542 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ที่พี่ ๆ EXIM Bank ได้สนับสนุน “โครงการเอ็กซิม-ฟอร์เด็ก …เพื่อน้องตัวเล็กและผู้ยากไร้’ โดยการหักบัญชีเงินเดือนเป็นประจำทุกเดือน  EXIM เป็นองค์กรเดียวที่ให้การสนับสนุนในลักษณะนี้ ซึ่งถือเป็นการให้อย่างต่อเนื่อง เป็นแนวทางที่ชาว EXIM สานต่อจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้มั่นใจว่าน้อง ๆ และครอบครัวจะได้รับการสนับสนุน  ภายใต้โครงการนี้ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ในวาระวันครบรอบของ FORDEC นี้ ทาง EXIM Bank จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 230,000 บาท  แบ่งออกเป็นดังนี้

 จำนวนเงิน 100,000 บาท สำหรับการสนับสนุนค่าอาหารและอุปกรณ์การศึกษาให้แก่เด็กด้อยดอกาส ตลอดจนช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้       

2.            จำนวนเงิน  100,000 บาท   สำหรับทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษา สำหรับเยาวชน 5 ทุนต่อเนื่อง ทุนละ 20,000 บาท   เพื่อให้มีความพร้อมเป็นทรัพยากรมนุษย์ ที่มีคุณภาพและพัฒนาประเทศไทยต่อไป

3.            จำนวน 30,000 บาท พร้อมสิ่งของ ของขวัญ สำหรับซุ้มอาหาร และแบ่งปัน  ของขวัญแก่เด็ก ๆ 

ผู้บริหารกล่าวชื่นชม ดร.อัมพร วัฒนวงศ์ ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้ง มูลนิธิฯ ตลอดจนผู้อำนวยการ “จูลี่” และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ทำงานอย่างแข็งขัน เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีคุณภาพมาอย่างยาวนาน และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ ในกิจการงานที่ทำเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไป

 *ผู้บริหารและชาวคณะ EXIM ได้อ่านบทกลอน ที่มูลนิธิฯ เขียนไว้ว่าอย่างน่าสนใจไว้ว่า  

**FORDEC กว่าจะถึงซึ่งวันนี้….

          ครั้งฟอร์เด็ก ปีสองล้า น้ำตาไหล             สุดซึ้งใจ  EXIM BANK แบ่งปันหนา

ให้ชีวิต ชุปชีวัน เลี้ยงชีวา                                            กรอปเมตตา  เต็มเปี่ยมล้น คนแสนดี

         ทุกวันนี้  คนดีช่วย   เพื่อนมนุษย์                        ไม่เคยหยุด   สายธารบุญ  กุศลนี้

เด็กน้อยน้อย  ค่อยเติบโต ทุกวันวี                                 พูนทวี  แบ่งปันให้    ใจมั่นคง

        อันความรัก แสนสวย  แสนยิ่งใหญ่                        มอบจากใจ       บริการ  สานประสงค์

ยี่สิบสี่ปี            FORDEC   ยังดำรง                  ยืนหยัดยงค์ มั่งคงคือ    สองมือท่าน

         ขอพรให้  ท่านทั้งหลาย ช่วยบุญนี้ฯ           สุขเปรมปรีดิ์ สุขสราญ เกษมศานติ์

ศุภชนม์ พร้อมพรั่ง ยั่งยืนยาน                         ดลบันดาล ให้ท่านสุข  ไร้ทุกข์เอย…      

สำหรับที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของมูลนิธิฯ ชื่อ   William Thomas (คุณวิลเลี่ยม โทรมัส)  และ Chantal Jauvin (คุณจันเทล ชอวัง)  เป็นนักปั่นชาวแคนนาดา สองสามีภรรยา ได้จัดทำโครงการพิเศษ ใน “โครงการปั่นจักรยานเพื่อหนู” FORDEC-Cycling Challenge for Children’s Learning  เพื่อจัดหาทุนแก่มูลนิธิฯ การปั่นจักรยาน  ได้ระยะทาง 2,500  กิโลเมตร  ระดมทุน 1 ล้านบาท นั้น พวกเขาทำได้เกินเป้าหมาย ปั่นได้  2,546 กิโลเมตร ระดมทุนได้ จำนวน 1,134,468.83 บาท  ได้ระดมทุนจากต่างประเทศ และในประเทศไทย  การปั่นในประเทศไทย ได้ผ่าน 24 จังหวัด ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดต่อเนื่อง 7 สัปดาห์ (เท่ากับการปั่นจักรยานจากจังหวัดเชียงใหม่ไปประเทศสิงคโปร์)  การกุศลนี้ให้การบริการ การศึกษา อาหารร้อน 1 มื้อ และการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานแก่เด็กไทย

ความท้าทายสร้างแรงบันดาลใจ Bill และ Chantal ต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ อยากเรียน ต้องการให้มูลนิธิ ฟอร์เด็ก สามารถให้การศึกษาและต้องการให้คุณช่วยสนับสนุนมูลนิธิฟอร์เด็ก เพื่อช่วยเหลือพวกเขา พวกเขากล่าวว่า   จำเสียงของเด็ก ๆ กึกก้องในหู จำได้แม่น ให้พวกเขา “…ทำต่อไป! สู้ต่อไป! ปั่นต่อไป!   ให้แข็งแรง! แล้วเราจะชนะ”    การปั่นจักรยานให้ได้ตามเป้าหมาย   ทุกวันที่ต้องออกปั่น ชีวิตดุจการผจญภัย  มีความเหลือเชื่อ แต่เราทำได้สำเร็จ พร้อมมอบของขวัญเป็นเช็คใบใหญ่มามอบให้เด็ก ๆ และทุกคน  ในวันนี้!  เสียงตลบมือจากเด็ก ๆ และทุกท่านสียงดัง ด้วยความตื่นเต้น ดีใจที่สุด   มีการแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งและภูมิใจในตัวท่านนักปั่นเป็นอย่างมากเช่นกัน   WOW! We did it!!!!       

หน่วยงานผู้สนับสนุนหลักของโครงการนี้ ได้แก่ BAIRD, TENFORE, NONGDUM, LINDA SALZMANN, EXIM BANK และ ROTARY PHILADELPHIA  ผู้สนับสนุนรอง ได้แก่ ROTARY ในประเทศไทย, Sergio Armani and Meghan O’Donnell, Weng Calvin, Michael Goh, Henry & Fan Tsuei, Rick & Susan Plewa, RC.Mitraparp Khon Kaen, RC Lumpang & RC Doipra Bat, Accra LLC, Mare Lepage & Louise Huot, Richard & Morinne Margules,    ผู้บริจาครายย่อย ผู้สนับสนุนทั่วไปทั้งรายบุคคลและองค์กร  ประการสำคัญโครงการฯ นี้ ได้มีอดีตนายก ยอด แสงสว่างวัฒนะ  สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภูมิ เลขาผู้ว่าการภาครับเลือก ปี 2566-2567 เป็นผู้แทนในประเทศไทยและประสานงานหลัก (Yod S. Past President of Rorary Club of  Bangkok Suwanaphum and District Secretary Elect 2023-2024)ซึ่งสโมสรโรตารีกรุงเทพสุรรณภูมิ มีท่านอดีตนายกเบญจมาศ แสงสว่างวัฒนะ เป็นผู้ก่อตั้งสโมสร ในวันเปิดตัวโครงการ ท่านและอดีตนายกตรอง แสงสว่างวัฒนะ ได้มาให้กำลังใจและให้การสนับสนุนมาตลอด  คุณศักย์ศรณ์ ศรีศักดิ์ ผู้ประสานงานโครงการ คุณธมนพัชร์ คูเปอร์ไรเดอร์ ที่ปรึกษาประจำประเทศไทย มูลนิธิ Give2Asia  คุณรัมภาศรี ประทีปะเสน ผู้จัดการ ส่วนงานโครงการและบริหารสังคมสงเคราะห์ และทีมงานที่ร่วมกันขับเคลื่อนอย่างตั้งใจ ทุ่มเท ร่วมมือกับนักปั่นในส่วนงานของตนอย่างเต็มที่ตลอดโครงการโดยมีเด็ก ๆ ที่น่ารักส่งแรงใจเชียร์ นับวันที่คุณอาบิล คุณอาจันเทลจะกลับมาอย่างปลอดภัย ในอ้อมกอดอีกครั้ง และเด็ก ๆ ได้แสดงร่วมกับนักปั่น ในเพลงที่ว่า WE LOVE LEARNING โดยตอนจบ คุณอา  Bill และ คุณอา  Chantal ได้กอดเด็ก ๆ ด้วยรักและห่วงใยในการเจริญเติบโตและอนาคตของพวกเขา   

ผู้แทนจาก สโมสรสตรีนานาชาติ (SILC)   Julie Nguyen ผู้กล่าว   Shirley Tan ผู้แปลภาษาไทยให้  ความสำคัญคือ ความสัมพันธ์ระหว่างสโมสร SILC กับ มูลนิธิ ฟอร์เด็ก นับย้อนหลังได้ประมาณ  20 ปีเศษแล้ว  ในช่วงหลายปีตลอดระยะที่ผ่านมา ทางสโมสร SILC     ได้ให้การสนับสนุนหลายโครงการของมูลนิธิ ฟอร์เด็ก ซึ่งมีเป้าหมาย เพื่อการพัฒนา ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย และชีวิตของเด็กด้อยโอกาสและรวมถึงการบริจาค

ประมาณ 13 ปีที่ผ่านมาพบว่าเด็กหลายคนที่มา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ – มูลนิธิ ฟอร์เด็กแห่งนี้ มีการขาดสารอาหาร ดังนั้น SILC ที่ให้การสนับสนุนเพิ่มขึ้น ด้านผลไม้สด ผักสด และผักไข่ และให้ต่อเนื่องในทุก ๆ  เดือน   นอกจากนี้สมาชิก SILC ยังได้ร่วมมือกันแบ่งช่วงเวลา นำความรู้ ความสามารถ  กิจกรรมสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะ ด้วยฝีมือร่วมกับเด็ก ๆ ทุกเดือน  สิ่งที่เกิดขึ้นกับสมาชิกถือเป็นการแบ่งปันความรักแก่เด็ก ให้มากเท่าที่พวกเขาจะทำได้  ในระยะ 13 ปีเศษ ผ่านมาทางสโมสร SILC ได้ทำจัดทำโครงการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่นี่  โดยมีสมาชิกอาสามาในแต่ละสัปดาห์   เพื่อสอนเด็กพื้นฐานภาษาอังกฤษ ในชั้นเรียน เด็ก ๆ ต่างมีความสนุกสนานและมีการโต้ตอบและในช่วงเวลาสั้น ๆ พวกเราจะเห็นเด็ก ๆ เริ่มมั่นใจ ในความสามารถสื่อสารทางภาษาของเด็ก ๆ เองมากขึ้น FORDEC เป็นองค์กรที่มีผลงานน่าประทับใจ  มีดำเนินงานกิจกรรมที่ดีเพื่อชุมชนได้เป็นอย่างดี

ดร.อัมพร  ยังคง เป็น “ฮีโร่” ที่แท้จริงในทุกแง่มุมในทุกความรู้สึกคำนี้  สโมสร SILC ได้ทำงานคู่ขนานกับดรอัมพร และแบ่งปันวิสัยทัศน์ของเขานี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กให้ดีขึ้น   นอกจากนี้ยังมี  ดร.ราชศักดิ์ จิตรพันธ์ นายกสโมสรโรตารีธนบุรีตะวันตก อน.สมบัติ ดุลณกิจ เลขา สโมสร และคณะ ที่มาร่วมทุกปีและบริจาคสนับสนุน    นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการมูลนิธิฯ คือ คุณหมออมรสิทธิ์ เมืองคุ้ม รองประธานกรรมการ  คุณฐิติกานต์ ปรียะพัชร  กรรมการ  ทีปรึกษากรรมการคือ คุณดุษณี เทิร์ช  และอาจารย์สเน่ห์ ฉาวเกียรติ   แขกท่านผู้มีเกียรติ ผู้สนับสนุนรายย่อย  ผู้ปกครอง เด็ก ๆ  รวมกว่า 500 คน มาร่วมงานรับการแบ่งปัน ด้วยรักและห่วงใย ให้กำลังใจถ้วนหน้ากันในปีนี้  

ดร.อัมพร ได้กล่าวปิดท้ายไว้ว่า  “ผมมั่นใจยิ่งว่าทุกคน ที่ต่างมีจิตใจอันเป็นกุศล   พร้อมจะร่วมกันทำความดีเพื่อเพื่อนมนุษย์กันต่อไป  ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการจากมูลนิธิ ฯ  ดีขึ้น  มีความหวังในชีวิตและได้รับการแบ่งปันความรักซึ่งกันและกัน  ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจและสนับสนุน  ทั้งที่มาร่วมงานและไม่สามารถมาร่วมร่วมงานในวันนี้ด้วย”   

มูลนิธิฯ ขอเชิญชวน ทุกท่าน นามองค์กร หน่วยงาน ครอบครัว หรือ บุคคล ร่วมด้วยช่วยแบ่งปัน ตลอด 365 วัน  และ/หรือช่วยแชร์: ข้อมูล และ/หรือ ร่วมบริจาคสิ่งของ  และ/หรือ ทุน ได้ทุกวันตลอดปี ได้ที่ ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 746-2-06770-9  (สาขาอ่อนนุช 39)  โทรศัพท์ 0281-302-3411 

จูลี่ สุมาลี จรัสวิชากร ผู้อำนวยการ มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)

1035/9 อาคารบ้านฝันคอนโดวิลล์ ชั้น 1 ถนนศรีนครินทร์ 35 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 081-302-3411  Email – fordecjulie@hotmail.com , Line ID: @fordec

อัลบั้มรวมรูปคลื๊กhttps://photos.app.goo.gl/BAm4vP4jnnmUYDY79


By admin

สนใจโฆษณาติดต่อ คุณจันทร์แรม โทร 0917233792

ข่าวเด่น