เทคนิคมีนบุรี MOU สถานประกอบ การ 39 แห่ง ยกระดับการอาชีวศึกษา ทวิภาคีสมรรถนะสูง”

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ และรศ.ดร.ธีระพล เทพหัสดิน ณ อยุธยานายกสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับสถานประกอบการจำนวน 39 แห่ง เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาในการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในสาขาวิชาที่ทางวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนอยู่ในปัจจุบัน ณ ห้องประชุมสุธี-ฉวีวรรณ มีนชัยนันท์ อาคาร 6 ชั้น 5 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กล่าวว่าการลงนามความร่วมมือในวันนี้ เป็นไปตามนโยบายของ ว่าที่ร้อยตรี ธนุวงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทุกมิติ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดอาชีวศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และระบบทวิภาคี โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมกัน ยกระดับความร่วมมือกับสถานประกอบการและการส่งเสริมการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสมรรถนะสูง ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีและสถานประกอบการที่มาลงนามในวันนี้ จะร่วมกันผลิตและพัฒนากำลังคน

ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัย จัดอบรมความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ครูและบุคลากร
รวมถึงจัดอบรมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเรื่องการจัดการเรียนการสอนและสิทธิประโยชน์ในระบบทวิภาคีให้กับกลุ่มเป้าหมายของ สถานประกอบการเพื่อผลิตพัฒนากำลังคนอาชีวะให้ตรงความต้องการของสถานประกอบการทั้งปริมาณและคุณภาพต่อไป


By admin

สนใจโฆษณาติดต่อ คุณจันทร์แรม โทร 0917233792

ข่าวเด่น