วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) พร้อมด้วย พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ รองเสนาธิการกองทัพอากาศ นายชาติชาย พุคยาภรณ์ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาเอกชน และนายธงชัย ประดับชนานุรัตน์ รองประธานมูลนิธิฯ ร่วมแถลงข่าวโครงการประกวดหนังสั้น “Out of the box” และประกวดคลิปวิดีโอ Clip Your Life Click Your Future” โดยมีครู นักเรียน และนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมการประกวด ร่วมในงานแถลงข่าว ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

นายพีรศักดิ์ รัตนะ กล่าวในการแถลงข่าวในครั้งนี้ว่า ในปัจจุบันเด็กและเยาวชนมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นสื่อที่ทันต่อเหตุการณ์ในรูปแบบที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) ซึ่งสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ได้แก่ Facebook Twitter YouTube Line และยังเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของทุกระดับการศึกษา ทุกสาขาอาชีพ ดังนั้น เด็กและเยาวชนจึงใช้อินเทอร์เน็ต แลปท็อป ไอแพด และสมาร์ทโฟนอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับผู้ปกครองส่วนใหญ่อนุญาตให้เด็กพกติดตัวเพื่อความสะดวกในการติดต่อ โดยไม่ควบคุมดูแลการใช้งานอย่างเหมาะสม จึงกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดปัญหาตามมา คือ การติดเกม หรือผลกระทบด้านลบต่อพัฒนาการของเด็ก ตลอดจนได้รับผลร้ายจากเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม อาจจะถูกล่อลวงทางสังคมออนไลน์ได้

ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ ประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้จัดตั้งมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนขึ้นโดยเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ส่งเสริมวิชาชีพครูและบุคลากร ส่งเสริมขวัญและกำลังใจพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน  พัฒนาโรงเรียนเอกชน เพื่อดำเนินการด้านสาธารณประโยชน์  ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “โครงการ Out of the box และโครงการ Clip your life click your future” ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน วิทยาลัยฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและโอกาสในการพัฒนาตนเองสำหรับเยาวชนมุ่งส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและการสร้างทักษะที่จำเป็นเพื่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ให้แก่เยาวชน

ด้าน พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ รองเสนาธิการทหารอากาศ เปิดเผยว่า กองทัพอากาศได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษา ร่วมกับ มูลนิธิฯ และ สช. ในการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันผลงานด้านผลิตสื่อวีดิทัศน์เชิงสร้างสรรค์ ผ่านโครงการ “Out of the box และโครงการ Clip your life click your future” โดยนำองค์ความรู้ทฤษฎีที่ได้รับจากการศึกษาในห้องเรียนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อรังสรรค์ผลงานที่ดีที่สุดออกมา สำหรับการประกวดแข่งขันและเผยแพร่สู่สาธารณชน กองทัพอากาศได้ให้การสนับสนุน 2 ส่วน คือ

1. การให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศด้านความมั่นคง การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ การช่วยเหลือประชาชน และการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ผลงานของเยาวชน ผ่านการจัดเวทีเสวนา ภายใต้ชื่อ “New Gen New Media คนรุ่นใหม่ผลิตสื่อสร้างสรรค์” ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

2. การมอบรางวัลและประสบการณ์พิเศษสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกระดับ ทุกประเภท โดยให้โดยสารเครื่องบินของกองทัพอากาศไปเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนการบิน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ส่วนนายธงชัย ประดับชนานุรัตน์ รองประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน กล่าวว่า “โครงการ Out of the box  มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ 3 ด้าน คือ วิทยาศาสตร์ การพัฒนาสังคม และศิลปวัฒนธรรม เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่เป็นหนังสั้น ส่วนโครงการ Clip your life click your future มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ รู้เท่าทันสื่อและเลือกบริโภคสื่ออย่างถูกต้อง และสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รู้จักการใช้ศักยภาพของตนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นการดำเนินการด้านการศึกษาที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนให้มีศักยภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน

สำหรับกิจกรรมโครงการประกวดหนังสั้น “Out of the box” และโครงการประกวดคลิปวิดีโอ “Clip your life click your future” เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กองทัพอากาศ และมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน โดยสถาบันกัลยาณมิตร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกในด้านการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้เยาวชนมีความรู้เท่าทันสื่อ สามารถเลือกบริโภคสื่อได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รู้จักการใช้ศักยภาพของตนเองและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

รวมถึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน และนักศึกษาได้พัฒนาทักษะในการผลิตและพัฒนาสื่ออย่างสร้างสรรค์ เพื่อปูเส้นทางไปสู่การจ้างงานในอนาคต ทั้งนี้ นักเรียน และนักศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ที่สนใจ สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเพื่อชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล เหรียญเกียรติยศ และรับเกียรติบัตรจากมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน โดยสามารถสมัครและส่งผลงานได้ที่ E-mail : PEF2532@gmail.com ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 และจะประกาศผลการประกวดในวันที่ 13 กันยายน 2565 หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สช. www.opec.go.th ในหัวข้อ “ข่าวฝากประชาสัมพันธ์”

By admin

สนใจโฆษณาติดต่อ คุณจันทร์แรม โทร 0917233792

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ข่าวเด่น